Блог за когнитивни науки и други љубопитности

latex

LaTeX

Еден од најактивно развиваните бесплатни софтверски платформи е LaTeX (се чита “латек”). Го користат огромен број научници низ светот и тоа од оправдани причини. LaTeX е софтвер за пишување текст и печатење на истиот со голем квалитет. За разлика од софтверските пакети кои користат визуелно форматирање (на пр. Microsoft Word),…

LaTeX

Веќе подолго време наидував на проблеми со мојот систем за менаџирање библиографии во LaTeX — biblatex, по инсталацијата на најновиот оперативен систем на Apple. Biblatex е најдобриот додаток на Bibtex и со овој пакет може веродостојно да се цитира во најразлични стилови. За да се оствари целосниот потенцијал, biblatex е најдобро да…