Блог за когнитивни науки и други љубопитности

јануари 2015

UNAIDS estimates between 5,700 and 19,000 people living with HIV/AIDS in Japan. However, this is a rough estimation of the real number. Currently, Japan falls into the group of countries with low HIV/AIDS prevalence (<100 ). The statistic is defined by the total number of cases of the disease in…

LaTeX

Веќе подолго време наидував на проблеми со мојот систем за менаџирање библиографии во LaTeX — biblatex, по инсталацијата на најновиот оперативен систем на Apple. Biblatex е најдобриот додаток на Bibtex и со овој пакет може веродостојно да се цитира во најразлични стилови. За да се оствари целосниот потенцијал, biblatex е најдобро да…